WooCommerce

Adatvédelem


(1) ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatunk, hogy a digitalisvallalkozas.hu domain alatt működő online magazin (továbbiakban: Magazin) használatával elfogadod a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (AT) foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használd tovább a Magazint, ha a jelen adatvédelmi feltételeket megismerted, és azt maradéktalanul elfogadod.

Az ARV Kapital Kft. a Magazin üzemeltetőjeként (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen AT rendelkezéseit a törvény által megszabott kereteken belül szabadon megváltoztathatja. A változás a Magazinban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely látogatónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a Magazin böngészésével. A változtatások a már korábban létrejött adatkezeléseket nem érintik.

(2) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(2.1) A jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései a Magazin felületén, a látogatók saját szándéka szerint megadott adatok kezelésére vonatkoznak. A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában ezek a látogatók, mint Felhasználók az adatkezelés érintettjének minősülnek.

(2.2) Az Üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév | ARV Kapital Kft.
Székhely, levelezési cím | 1085 Budapest, József krt. 69.
E-mail | hello@digitalisvallalkozas.hu
Telefon | +36 30 498 4696
Cégjegyzékszám | 01-09-276967
Nyilvántartást vezető bíróság | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám | 25469118-1-42
Szerződés nyelve | magyar, a szerződést az üzemeltető iktatja

(2.3) Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a Magazin weboldalán regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Magazin tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Magazinról közvetlenül hozzáférhetőek.

(2.4) Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Magazinon önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatásokhoz tartozó adatkezeléseket, amelyek mindennapi életben tömegesen előforduló ügyletet céloz.

(2.5) Regisztrációs Adatkezelés:

(2.5.1) A Magazinon elérhető emelt szintű szolgáltatások igénybevételéhez vagy termékek megrendeléséhez vásárlás vagy regisztráció szükséges. A vásárlásnál vagy regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a Felhasználókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a felhasználó a Magazinban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a Magazin munkaviszonyban álló munkatársai férhetnek hozzá.

(2.5.2) Az Üzemeltető a Magazin vonatkozásában az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez.

(2.5.3) Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint Felhasználók emelt szintű szolgáltatás iránti igényeit és termékekre leadott megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói – vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:

  • név (kereszt- és vezetéknév),
  • email cím,
  • lakcím, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)
  • telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

(2.5.4) A hírlevélre vásárlástól és regisztrációtól függetlenül is feliratkozhat a Felhasználó, ebben az esetben az adatkezelés célja a potenciális vásárlók tájékoztatása. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

  • név (kereszt- és vezetéknév)
  • email cím

Az adatkezelés időtartama: a feliratkozás érintett általi törlésének kezdeményezéséig.

(2.5.5) Amennyiben valamely felhasználó a Magazin működésével össze nem egyeztethető vagy törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a Felhasználó ügyfél azonosítását.

(2.5.6) A Felhasználók adatait abban az esetben, ha tíz évig nem lépnek be a Magazin felületére, az Üzemeltető automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. Megadott adatainak törlését, zárolását vagy helyesbítését a felhasználó az Üzemeltető e-mail címére küldött üzenetben bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

(2.5.7) Az Üzemeltető a személyes adatokat a szerződött tárhelyszolgáltatója szerverein elektronikusan tárolja. A számlázási adatokat az Üzemeltető a telephelyén és központi ügyintézésének helyén (cím lásd fent) is tárolja. Az Üzemeltető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

(3) FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

(3.1) A felhasználó az Üzemeltető e-mail címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet a Felhasználónak az Üzemeltető által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó továbbá kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes , ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén az Üzemeltető 2.000,- Ft+ÁFA költségtérítést számol fel, amelyet a Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten elfogad, és amelyet a Felhasználó a Megrendelő számlája ellenében a tájékoztatás megadását megelőzően köteles megfizetni az Üzemeltető részére. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

(3.2) Az Üzemeltető a felhasználó adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül köteles közérthető formában reagálni – a felhasználó kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett az Üzemeltető által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

(3.3) Az adatok kezelése során az Üzemeltető az Atv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

(3.4) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.

(3.5) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

(3.6) A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) az érintett a megfelelő módon kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

(3.7) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(3.8) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

(3.9) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

(3.10) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz e tekintetben is. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a lenti Jogorvoslat pontnak megfelelően).

(4) COOKIE KEZELÉS

(4.1) Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra (autentikálásra), illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók, így Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas és az IP-cím kezelését igényli.

(4.2) A cookie használata az ügyfelek információhasználati szokásairól történő adatszerzést jelent a szolgáltatás színvonalának emelése és a szolgáltatások testreszabása céljából. A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a felhasználók megkülönböztetését, az adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a felhasználó internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak nyomon követését. A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat a felhasználó személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén.

(4.3) A Felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépére, illetőleg a telepítést követően törölni tudja ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) az igénybe vehető szolgáltatások köre szűkebb.

(4.4) A cookie kezelése kapcsán az adattárolás időtartama a cookie típusától függ. A munkamenet-cookie-k a böngésző bezárásával lejárnak. A maradandó cookie-k, beleértve a helyi megosztott objektumokat („Flash cookie-kat”), általában két hónaptól pár évig terjedő lejárati idővel rendelkeznek.

(5) JOGORVOSLAT

(5.1) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/; székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

(5.2) Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.


Feljebb

Pin It on Pinterest